See All Categories

See more

Chính sách thanh toán

Để thuận tiện cho việc mua sắm của Quý khách hàng tại Dermaretime.com, chúng tôi cung cấp các phương thức thanh toán sau: 

1/ Thanh toán trực tuyến:

- COD (Cash on delivery): Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt khi nhận hàng 
Thẻ tín dụng Visa/ Master/ JCB: Quý khách nhập đầy đủ các thông tin chủ thẻ, tháng/ năm hết hạn, mã CVV để nhận mã OTP thanh toán. Quý khách có thể nhận mã OTP từ Ngân hàng gửi đến khi cần xác thực giao dịch thanh toán.
ATM: Thẻ ATM có đăng ký dịch vụ Internet Banking với Ngân hàng. Nếu chưa có chức năng Internet Banking Quý khách cần liên hệ Ngân hàng phát hành thẻ để đăng ký dịch vụ này; Thẻ còn hiệu lực về số dư khả dụng và ngày hết hạn trên thẻ; Khách có thể nhận mã OTP từ Ngân hàng gửi đến khi cần xác thực giao dịch thanh toán.

2/ Chuyển khoản qua Ngân hàng
Quý khách có thể thanh toán đơn hang bằng phương thức chuyển khoản theo thông tin như bên dưới:

- Chủ TK: CÔNG TY TNHH BYJJ

- Số TK: 0601 9252 7727

- Ngân hàng Sacombank chi nhánh HCM

Nội dung: “Tên người đặt hàng– Số đơn hàng – Thanh toán DERMARETIME ”

Lưu ý:

- Sau khi chuyển khoản, Quý khách vui lòng thông báo cho chúng tôi việc chuyển tiền và số tài khoản của Quý khách bằng điện thoại, tin nhắn thông qua Zalo/ Kakaotalk hoặc email để thuận tiện trong việc kiểm tra.


---
For the convenience of your purchase at Dermaretime.com, we offer the following payment methods:

1/ Payment: 

- COD (Cashon Delivery): Direct cash payment at
- Visa/ Master/ JCB credit card
- ATM card

2/ Bank transfer
Customer also can transfer directly to DERMARETIME bank account:

- Bank holder: BYJJ Co., Ltd.

- Account Number: 060119252 7727

- Bank name: Sacombank Bank - HCMC branch

Transaction notes: "Order Name - Order Number - Payment DERMARETIME"

Note:

- After the transfer, please inform us of yours payments, please send message through our Hotline: 0909529895 for convenience in checking.

---
Dermaretime.com,에서 구매할 수 있도록 다음과 같은 결제 방법을 제공합니다.

1/ 결제:

- 대금 상환(COD): 현금 직접 지불:
- 비자/ 마스터/ JCB 신용카드
- ATM 카드

2/ 계좌이체
고객은 DERMARETIME 은행 계좌로 직접 송금할 수도 있습니다.

- 은행지주 : 주식회사 BYJJ

- 계좌번호 : 060119252 7727

- 은행 이름: Sacombank Bank - HCMC 지점

거래 참고 사항: "주문 이름 - 주문 번호 - 결제 DERMARETIME"

참고:

- 송금 후, 편의를 위해 지불하신 금액을 저희에게 알려 주십시오. 저희 핫라인: 0909529895를 통해 메시지를 보내 주십시오.
---

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close