See All Categories

See more

Chính sách giao nhận và vận chuyển

1/ Chi phí vận chuyển

- Phí vận chuyển nội thành HCM là 30,000 VND.

- Phí vận chuyển ngoại thành HCM sẽ được tính theo biểu mẫu của nhà vận chuyển

- Trong trường hợp có phát sinh chi phí vận chuyển, DERMARETIME sẽ thông tin đến Quý khách và tiến hành vận chuyển sau khi được sự đồng ý của Quý khách

2/ Thời gian vận chuyển
- Thời gian giao hàng nội thành TPHCM từ 1-3 ngày tính từ thời điểm xác nhận đơn hàng với Quý khách

- Thời gian giao hàng ngoại thành TPHCM từ 2-5 ngày tính từ thời điểm xác nhận đơn hàng với Quý khách

- Trong trường hợp Quý khách cần vận chuyển HOẢ TỐC trong khu vực TPHCM, vui lòng liên hệ với hotline: 0909529895 sau khi đã đặt đơn thành công

- Trong trường hợp có thay đổi  thời gian giao hàng, DERMARETIME sẽ thông tin đến Quý khách khung thời gian thay đổi phù hợp hơn qua các kênh thông tin: qua tin nhắn qua điện thoại, Zalo, KakaoTalk hoặc email.

Lưu ý: Vào thời gian cao điểm như Lễ, Tết, hoặc tuỳ theo một số điều kiện khách quan (như thiên tai, dịch bệnh, hỏng phương tiện, ...) chúng tôi không thể giao hàng ngay nên sẽ thoả thuận thời gian giao hàng cụ thể cho Quý khách

Thông tin liên hệ:

Tổng đài chăm sóc Quý khách (Hotline): 0909529895 (từ 10:00 đến 17:00 từ thứ 3 đến thứ 7)---

Successfully placed order will receive confirmation email with details about the order.

1/ Delivery fee

- The delivery fees internal Ho Chi Minh City is VND 30,000.

- The delivery fees outside of Ho Chi Minh City will be calculated according to the carrier's

- In case of extra delivery fee, DERMARETIME will inform Customer before packing your orders

2/ Delivery time
- The delivery time in Ho Chi Minh City takes from 1-3 days from confirmation date of your orders

- The delivery time outside Ho Chi Minh City takes from 2-5 days from  confirmation date of your orders

- In case you need to have EXPRESS DELIVERY SERVICE in the HCMC area, please contact Hotline: 0909529895 after making order successfully

- In case of a change in delivery time, DERMARETIME will inform you

Note: During peak times such as holidays, Tet, or depending on some unpredictable conditions (such as natural disasters, epidemics, vehicle problems ...), we will inform you the delivery time.

Contact information:

Customer Care Center (Hotline): 0909529895 (Tuesday through Saturday 10:00 to 5:00)

---

성공적으로 주문을 하면 주문에 대한 세부 정보가 포함된 확인 이메일이 전송됩니다.

1/ 배송비

- 호치민 내, 배송비는 30,000동 입니다.

- 호치민 시외 배송비는 운송업체의 요금에 따라 계산됩니다.

- 추가 배송비가 발생하는 경우, DERMARETIME는 주문을 포장하기 전에 고객에게 알릴 것입니다.

2/ 배송시간
- 호치민에서의 배송 기간은 주문 확인일로부터 1-3일 소요됩니다.

- 호치민 시외 배송 기간은 주문 확인일로부터 2-5일 소요됩니다.

- HCMC 지역에서 익스프레스 배송 서비스가 필요한 경우, 주문 성공 후 핫라인: 0909529895로 연락하십시오.

- 배송시간이 변경될 경우 DERMARETIME 에서 알려드립니다.

참고: 휴가, 구정 설(텟) 등 성수기 또는 예측할 수 없는 조건(예: 자연재해, 전염병, 차량 문제 등)에 따라 배송 시간을 알려드립니다.

연락처 정보:

고객상담센터(핫라인) : 0909529895 (화~토 10:00 ~ 5:00)


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close